AKTUALNA WERSJA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO I NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy nową wersję formularzy rekrutacyjnych. Jednocześnie informujemy, że zmiana spowodowana jest zwiększeniem czytelności ich nazw i numeracji. Zawartość merytoryczna formularzy pozostaje bez zmian. Ponadto informujemy, że lider projektu Spółdzielnia Socjalna Usługowo - Handlowo - Produkcyjna w Byczynie zmieniła nazwę na PROFES Spółdzielnia Socjalna, w związku z czym regulamin i załączniki zostały uaktualnione względem wersji udostępnionych w informacji o planowanym naborze do projektu.

A.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
A.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym .doc
A.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
B.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc
B.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc
B.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc
B.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc
B.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc
C.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc
C.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc


OGŁOSZENIE I NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 27.10.2016r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu, która będzie trwała do 14.11.2016r do godziny 1500.

            Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

 1. 1.Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

 2. 2.Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

 3. 3.Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
regulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
a1_formularz_rekrutacji_os-fiz-nowe-ps.doc
a2_formularz_rekrutacji_osob_fizycznych-przyszatr-w-istniejacym-ps.doc
a3_formularz_rekrutacji_osob_prawnych.doc
b1_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-nowe-ps.doc
b12_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-przyszatr-w-istniejacym-ps.doc
b13_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-przyszatr-w-ps-tworzonym-przez-osoby-prawne.doc
b2_oswiadczenie-dotyczace_kwalifikowalnosci.doc
b23_oswiadczenie-dotyczace_kwalifikowalnosci.doc
c1-dane-uczestnika-indywidualnego.doc
c2-dane-uczestnika-instytucjonalnego.doc

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
1-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego.docx
2-oswiadczenie-kwalifikowalnosci-uczestnika.doc
3-wniosek-wsp-finansowe-zalozenie-ps.docx
4wniosek-podst-wsp-pomostowe.docx
5wniosek-przedl-wsp-pomostowe.docx
6-umowa-wsparcie-finansowe.docx
7umowa-wsp-pomostowe.docx
8-aneks.doc
9-plan-zalozenie-ps.docx
10-zestawienie-towarow-i-uslug.doc
11-oswiad-o-dokonaniu-zakupow.doc
12-harmonogram-rzecz-finansowy.doc
13-karta-oceny-formalnej.doc
14-karta-oceny-merytorycznej.doc
15-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.xlsx
16-oswiad-o-nieskorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc
17-oswiad-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc
18-oswiad-o-niekaralnosci.docx
19-oswiad-o-niepodleganiu-karze.doc
20-oswiad-o-nieprowadzeniu-dzial-gosp.doc
21-oswiad-stosunek-pracy.doc
22-oswiad-o-niekorzystaniu-z-innych-srodkow.doc
23-oswiad-brak-przeslanek.doc
24-regulamin-kow.doc
25-upowaznienie-dla-przedstawiciela-ip.doc
26-oswiad-kwalifikowalnosc-vat.docx
27-umowa-szkolno-doradcza.docx

Firmówka OWES:
firmówka OWES.doc
 

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 13.12.2016r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 28.12.2016r.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które stanowią rozdział VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.

Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:

regulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

A.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
A.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym .doc
A.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
B.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc
B.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc
B.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc
B.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc
B.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc
C.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc
C.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

1-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego.docx

2-oswiadczenie-kwalifikowalnosci-uczestnika.doc

3-wniosek-wsp-finansowe-zalozenie-ps.docx

4wniosek-podst-wsp-pomostowe.docx

5wniosek-przedl-wsp-pomostowe.docx

6-umowa-wsparcie-finansowe.docx

7umowa-wsp-pomostowe.docx

8-aneks.doc

9-plan-zalozenie-ps.docx

10-zestawienie-towarow-i-uslug.doc

11-oswiad-o-dokonaniu-zakupow.doc

12-harmonogram-rzecz-finansowy.doc

13-karta-oceny-formalnej.doc

14-karta-oceny-merytorycznej.doc

15-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.xlsx

16-oswiad-o-nieskorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc

17-oswiad-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc

18-oswiad-o-niekaralnosci.docx

19-oswiad-o-niepodleganiu-karze.doc

20-oswiad-o-nieprowadzeniu-dzial-gosp.doc

21-oswiad-stosunek-pracy.doc

22-oswiad-o-niekorzystaniu-z-innych-srodkow.doc

23-oswiad-brak-przeslanek.doc

24-regulamin-kow.doc

25-upowaznienie-dla-przedstawiciela-ip.doc

26-oswiad-kwalifikowalnosc-vat.docx

27-umowa-szkolno-doradcza.docx

Firmówka OWES:

firmówka OWES.doc

 AKTUALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 19 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACYw ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy nową wersję załączników. Zmianie uległ zapis podstawy prawnej. Zmiany przedstawione są w pliku poniżej.

Aktualizacja załączników - zapis zmian.docx

Załączniki:

1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx

19. Oświadczenie o niepodleganiu karze.doc

 

OGŁOSZENIE II NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 13.12.2016r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu (II nabór), która będzie trwała do 28.12.2016r do godziny 1500.

            Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

 1. 1Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

 2. 2Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

 3. 3Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

A.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
A.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym .doc
A.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
B.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc
B.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc
B.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc
B.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc
B.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc
C.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc
C.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY

W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx

2. Oświadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.doc

3. Wniosek wsp finansowe zalozenie ps.docx

4. Wniosek podst wsp pomostowe.docx

5. Wniosek przedł wsp pomostowe.docx

6. Umowa wsparcie finansowe.docx

7. Umowa wsp pomostowe.docx

8. Aneks.doc

9. Plan zalozenie ps.docx

10. Zestawienie towarow i usług.doc

11. Oświad o dokonaniu zakupów.doc

12. Harmonogram rzecz finansowy.doc

13. Karta oceny formalnej.doc

14. Karta oceny merytorycznej.doc

15. Zasświadczenie o pomocy de minimis.xlsx

16. Oświad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.doc

17. Oświad o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc

18. Oświad o niekaralności.docx

19. Oświad o niepodleganiu karze.doc

20. Oświad o nieprowadzeniu dział gosp.doc

21. Oświad stosunek pracy.doc

22. Oświad o niekorzystaniu z innych środkow.doc

23. Oświad brak przesłanek.doc

24. Regulamin kow.doc

25. Upoważnienie dla przedstawiciela ip.doc

26. Oświad kwalifikowalność vat.docx

27. Umowa szkolno-doradcza.docx

Firmówka OWES:

firmówka OWES.doc

 

Dot. II naboru rekrutacji do projektu


„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Informujemy, że termin składania Formularzy rekrutacyjnych do II naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”, który miał trwać do 28.12.2016r., zostaje przedłużony do 05.01.2017r. do godz. 1500.


Dot. II naboru rekrutacji do projektu


„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Informujemy, że dnia 23.12.2016 (piątek) Urząd Miejski w Byczynie czynny będzie do godziny 1300,

w związku z czym wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać do godziny 1200.

OGŁOSZENIE I NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 06.03.2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 10.03.2017r. do godziny 1500.

 

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko , Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych 

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

 2. 2wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 3. 3kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany

 4. 4w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 5. 5kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

 6. 6Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

 7. 7kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany

 8. 8w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 9. 9dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków

 10. 10i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

 11. 11oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących

 12. 12o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

 13. 13oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy

 14. 14w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

 15. 15oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,

 16. 16w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

 17. 17zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 18. 18Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

 19. 19formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 20. 20kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanymDz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

  2. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie

  3. z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 21.  

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Załączniki:

3 - wniosek jednorazowe wsparcie finansowe.docx

9 - plan założenia PS - stworzenia miejsc pracy w PS.docx

12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx

16 - oswiad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx

17 - oswiad o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx

 

                                            I nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu:

                     „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z I naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

   

 OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM CIĄGŁYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

          Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.
Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
A.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx
A.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx
A.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx
B.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx
B.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx
B.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx
B.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx
B.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx
C.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx
C.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx
3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx
6 - umowa wsparcie finansowe.docx
7 - umowa wsparcie pomostowe.docx
8 - aneks.docx
9 - plan założenia PS.docx
10 - zestawienie towarow i usług.docx
11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx
12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
13 - karta oceny formalnej.docx
14 - karta oceny merytorycznej.docx
15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx
16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx
19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx
20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx
21 - oświadczenie stosunek pracy.docx
22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
23 - oświadczenie brak przesłanek.docx
24 - regulamin KOW.docx
25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx
26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx
27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx

Firmówka OWES:
firmówka OWES.doc
 


OGŁOSZENIE NABORU CIĄGŁEGO REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 15.05.2017r. rozpoczyna się rekrutacja ciągła uczestników do projektu która trwać będzie do zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników / wyczerpania środków w zakresie wsparcia finansowego. Każdorazowo po wpłynięciu wniosków rekrutacyjnych na wsparcie minimum 5 osób zostanie rozpoczęta procedura ich oceny oraz organizowany będzie dalszy proces wsparcia. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

 

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

 1. 1.       Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

 2. 2.      Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

 3. 3.      Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx
FORMULARZE REKRUTACYJNE:
A.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx
A.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx
A.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx
B.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx
B.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx
B.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx
B.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx
B.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx
C.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx
C.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx
3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx
6 - umowa wsparcie finansowe.docx
7 - umowa wsparcie pomostowe.docx
8 - aneks.docx
9 - plan założenia PS.docx
10 - zestawienie towarow i usług.docx
11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx
12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
13 - karta oceny formalnej.docx
14 - karta oceny merytorycznej.docx
15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx
16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx
19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx
20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx
21 - oświadczenie stosunek pracy.docx
22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
23 - oświadczenie brak przesłanek.docx
24 - regulamin KOW.docx
25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx
26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx
27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx
Firmówka OWES:
firmówka OWES.docx
  
http://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/555/regulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/556/a1-formularz-rekrutacji-osob-fizycznych-zamierzajacych-zalozyc-nowe-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/557/a2-formularz-rekrutacji-osob-fizycznych-zamierzajacych-przystapic-zatrudnic-sie-w-istniejacym-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/558/a3-formularz-rekrutacji-osob-prawnych-zamierzajacych-zalozyc-nowe-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/559/b1-oswiadczenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-osoby-fizyczne.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/560/b12-oswiadczenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-osoby-fizyczne-przystepujace-zatrudniajace-sie-w-istniejacym-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/560/b12-oswiadczenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-osoby-fizyczne-przystepujace-zatrudniajace-sie-w-istniejacym-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/561/b13-oswiadczenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-uczestnika-projektu-osoby-fizyczne-przystepujace-zatrudniajace-sie-w-ps-tworzonym-przez-osoby-prawne.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/561/b13-oswiadczenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-uczestnika-projektu-osoby-fizyczne-przystepujace-zatrudniajace-sie-w-ps-tworzonym-przez-osoby-prawne.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/562/b2-oswiadczenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-osoby-prawne.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/563/b23-oswiadczenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-osoby-prawne-zalozenie-nowego-ps-lub-przeksztalcenie-pes-w-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/563/b23-oswiadczenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-osoby-prawne-zalozenie-nowego-ps-lub-przeksztalcenie-pes-w-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/564/c1-dane-uczestnika-indywidualnego.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/565/c2-dane-uczestnika-instytucjonalnego.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/566/1-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/567/2-oswiadczenie-kwalifikowalnosci-uczestnika.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/568/3-wniosek-wsparcie-finansowe-zalozenie-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/569/4-wniosek-podstawowe-wsparcie-pomostowe.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/570/5-wniosek-przedluzone-wsparcie-pomostowe.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/571/6-umowa-wsparcie-finansowe.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/572/7-umowa-wsparcie-pomostowe.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/573/8-aneks.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/574/9-plan-zalozenia-ps.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/575/10-zestawienie-towarow-i-uslug.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/576/11-oswiadczenie-o-dokonaniu-zakupow.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/577/12-harmonogram-rzeczowo-finansowy.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/578/13-karta-oceny-formalnej.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/579/14-karta-oceny-merytorycznej.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/580/15-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.xlsx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/581/16-oswiadczenie-o-nieskorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/582/17-oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/583/18-oswiadczenie-o-niekaralnosci.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/584/19-oswiadczenie-o-niepodleganiu-karze.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/585/20-oswiadczenie-o-nieprowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/586/21-oswiadczenie-stosunek-pracy.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/587/22-oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-innych-srodkow.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/588/23-oswiadczenie-brak-przeslanek.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/589/24-regulamin-kow.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/590/25-upowaznienie-dla-przedstawiciela-ip.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/591/26-oswiadczenie-kwalifikowalnosc-vat.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/592/27-umowa-szkoleniowo-doradcza.docx%22%20%5Ct%20%22_blankhttp://spoldzielnia.byczyna.pl/download/attachment/593/firmowka-owes.docx%22%20%5Ct%20%22_blankshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17shapeimage_3_link_18shapeimage_3_link_19shapeimage_3_link_20shapeimage_3_link_21shapeimage_3_link_22shapeimage_3_link_23shapeimage_3_link_24shapeimage_3_link_25shapeimage_3_link_26shapeimage_3_link_27shapeimage_3_link_28shapeimage_3_link_29shapeimage_3_link_30shapeimage_3_link_31shapeimage_3_link_32shapeimage_3_link_33shapeimage_3_link_34shapeimage_3_link_35shapeimage_3_link_36shapeimage_3_link_37shapeimage_3_link_38shapeimage_3_link_39shapeimage_3_link_40shapeimage_3_link_41

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA CIĄGŁEGO NABORU REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy aktualną wersję Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu i załączników do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenia nowego/nowych miejsc pracy w istniejącym PS, przekształcenie PES w PS do ogłoszenia ciągłego naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

Zmiany są uszczegółowione w poniższym pliku:
Tabela zmian regulaminu i załączników.docx

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu
Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załaczniki:
1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx
20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx
B.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx
B.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx
B.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx
B.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx
C.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx
C.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx
 


OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 22.06.2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 07.07.2017r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:


Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,

 2. 2.kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,

 3. 3.zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,

 4. 4.oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimisw dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub

 5. 5.oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub

 6. 6.zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 7. 7.oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),

 8. 8.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.


Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:
Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załaczniki:
4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
 

DOTYCZY NABORU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”, który miał trwać do 07.07.2017r., zostaje przedłużony do 10.07.2017r. do godz. 1500.

AKTUALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”


 

Udostępniamy aktualną wersję załącznika nr A.1 i A.2 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

Zmiany są uszczegółowione w poniższym pliku:
Tabela zmian załączników.docx

Załaczniki:
A.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx
A.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx

 

Nabór ciągły rekrutacji do projektu – ostateczne listy rankingowe
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
 

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru ciągłego wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”:
 

Zarządzenie, ostateczna lista rankingowa - nabór ciągły.pdf
 

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 23.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 26.02.2018r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

 2. 2.Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 3. 3.Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 4. 4.Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

 5. 5.Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

 6. 6.Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 7. 7.Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

 8. 8.Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

 9. 9.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

 10. 10.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub;

 11. 11.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 12. 12.Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

 13. 13.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 14. 14.Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

  2. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).


 15. Załaczniki:
  3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
  9-plan zalożenia PS.docx
  12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
  16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
  17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
   

 

OGŁOSZENIE II NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 23.02.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 26.02.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:
 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

 2. 2.Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 3. 3.Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 4. 4.Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

 5. 5.Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

 6. 6.Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 7. 7.Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

 8. 8.Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

 9. 9.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

 10. 10.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

 11. 11.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 12. 12.Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

 13. 13.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 14. 14.Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

  2. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 15. Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

  Załaczniki:
  3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
  9-plan zalożenia PS.docx
  12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
  16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
  17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
   

Ostateczna lista rankingowa - II nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z II naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.04.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 11.05.2018r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,

 2. 2.Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,

 3. 3.Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,

 4. 4.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub

 5. 5.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub

 6. 6.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 7. 7.Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),

 8. 8.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.


Załaczniki:
4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA
POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”


Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 11.05.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 18.05.2018r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §14 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 5. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

 2. 2.Sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa społecznego,

 3. 3.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub

 4. 4.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub

 5. 5.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 6. 6.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 7. 7.Kopię umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załaczniki:
5-wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx
16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 


Ostateczna lista rankingowa - nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu:
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

Zarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf
 

                Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru ciągłego rekrutacji do projektu

                         „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Zarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf

DNIA 05.07.2018 OGŁOSZAMY INFORMACJIĘ O PLANOWANYM III NABORZE WNIOSKÓW
O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 20.07.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 23.07.2018r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

 2. 2.Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 3. 3.Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 4. 4.Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

 5. 5.Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

 6. 6.Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 7. 7.Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

 8. 8.Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,

 9. 9.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

 10. 10.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

 11. 11.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 12. 12.Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

 13. 13.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 14. 14.Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.), pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 15. Załaczniki:
  3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
  9-plan zalożenia PS.docx
  12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
  16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
  17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZETSNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA CIĄGŁEGO NABORU REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy aktualną wersję Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu i załączników do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenia nowego/nowych miejsc pracy w istniejącym PS, przekształcenie PES w PS do ogłoszenia ciągłego naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”. Informujemy, że w załącznikach zmieniło się ologowanie.

 Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

 FORMULARZE REKRUTACYJNE:

- A.1-formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS.docx

A.2-formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić zatrudnić się w istniejacym PS.docx

A.3-formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających załozyć nowe PS.docx

B.1-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby fizyczne.docx

B.1.2-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx

B.1.3-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu osoby fizyczne przystępujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx

B.2-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby prawne.docx

B.2.3-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby prawne założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx

 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

1-karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx

2-oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.docx

3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx

4-wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx

5-wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx

6-umowa wsparcie finansowe.docx

7-umowa wsparcie pomostowe.docx

8-aneks.docx

9-plan założenia PS.docx

10-zestawienie towarów i usług.docx

11-oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx

12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx

13-karta oceny formalnej.docx

14-karta oceny merytorycznej.docx

15-zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx

16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx

17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx

18-oświadczenie o niekaralności.docx

19-oświadczenie o niepodleganiu karze.docx

20-oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx

21-oświadczenie stosunek pracy.docx

22-oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx

23-oświadczenie brak przesłanek.docx

24-regulamin KOW.docx

25-upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx

26-oświadczenie kwalifikowalnosc vat.docx

27-umowa szkoleniowo-doradcza.docx

 
 

OGŁOSZENIE III NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 20.07.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 23.07.2018r. do godziny 1500.

 Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji,

z dopiskiem:            

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

                      Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”


Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

 2. 2.wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 3. 3.kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 4. 4.kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

 5. 5.Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

 6. 6.kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 7. 7.dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków
  i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

 8. 8.oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących
  o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

 9. 9.oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
  w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

 10. 10.oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
  w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

 11. 11.zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 12. 12.Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

 13. 13.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 14. 14.kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanymDz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

  2. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm..

 15.  

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx

9-plan zalożenia PS.docx

16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx

17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx

12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx


DNIA 10.08.2018 OGŁASZAMY INFORMACJĘ O PLANOWANYM IV NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.08.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 29.08.2018r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany
w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków
i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących
o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx

9-plan zalożenia PS.docx

12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx

16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx

17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx

27.08.2018r.

OGŁOSZENIE IV NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.08.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 29.08.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:

                                                      Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

 2. 2.Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 3. 3.Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 4. 4.Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

 5. 5.Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

 6. 6.Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 7. 7.Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

 8. 8.Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,

 9. 9.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

 10. 10.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

 11. 11.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 12. 12.Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

 13. 13.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 14. 14.Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

  2. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 15. Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załączniki:
3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
6-umowa wsparcie finansowe.docx
9-plan zalożenia PS.docx
12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx

07.11.2018r.

OGŁOSZENIE V NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 07.11.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 14.11.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

 2. 2.Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 3. 3.Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 4. 4.Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

 5. 5.Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

 6. 6.Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 7. 7.Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

 8. 8.Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

 9. 9.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

 10. 10.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

 11. 11.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 12. 12.Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

 13. 13.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 14. 14.Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

  2. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 15. 15.Oświadczenie dot. podatku VAT 

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załączniki:
3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
9-plan założenia PS.docx
12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx
16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx
Oświadczenie dla istniejącego PS dot. podatku VAT.docx
Oświadczenie dla osób fizycznych tworzących nowe PS dot. podatku VAT.docx

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie

20.11.2018r.

OGŁOSZENIE VI NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 20.11.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 23.11.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:
 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

 2. 2.Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 3. 3.Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 4. 4.Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

 5. 5.Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

 6. 6.Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 7. 7.Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

 8. 8.Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,

 9. 9.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

 10. 10.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

 11. 11.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 12. 12.Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

 13. 13.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 14. 14.Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

  2. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 15. 15.Oświadczenie dot. podatku VAT

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załączniki:
3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
9-plan założenia PS.docx
12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx
16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx
Oświadczenie dla istniejącego PS dot. podatku VAT.docx
Oświadczenie dla osób fizycznych tworzących nowe PS dot. podatku VAT.docx

                                        Lider                                       Partner                                      Partner
                             Spółdzielnia Socjalna                 Gmina Byczyna                     Stowarzyszenie Animacji

                             PROFES w Byczynie                                                                   Lokalnej ARKONA

Partner

Powiat Kluczborski

Partner

Kluczborski Inkubator

Przedsiębiorczości

©2016 OWES Byczyna

08.02.2019r.

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 08.02.2019r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 15.02.2019r. do godziny 14:30.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. 1.Wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,

 2. 2.Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,

 3. 3.Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,

 4. 4.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub

 5. 5.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub

 6. 6.Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 7. 7.Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),

 8. 8.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.


Regulamin Świadczenia Usług Uczestnikom Projektu.docx

Załaczniki:
4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx
22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx


12.04.2019r.Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu: 
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”


Ostateczna lista rankingowa - wsparcie pomostowe.pdf